Graad 9 vakkeusevoorligting

Hoe pas vakkeuse voorligting by jou loopbaanbesluitnemingsproses in?

Daar is verskeie faktore wat 'n rol speel in die aanloop tot 'n suksesvolle beroepskeuse. Een van die eerste oorwegings is 'n realistiese en weldeurdagte vakkeuse vir graad 10 tot 12. Leerders se vakkeuses kan ʼn groot implikasie hê in terme van ʼn toekomstige loopbaan. Daar is dikwels ook baie onkunde rondom die oorwegings wat bydra tot die regte vakkeuse. Om leerders te ondersteun in hul vakkeuse proses bied die US se Sentrum vir Voornemende Studente professionele vakkeuse-voorligting aan vir graad 9-leerders.

Wat behels die diens?

Hierdie diens behels 'n psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, individuele gespreksessie, asook 'n geskrewe verslag van die resultate en aanbevelings. Aanbevelings word objektief, onpartydig en met inagneming van die leerder se profiel, asook sy/haar skool se vakkeusepakket gemaak. Die leerder word ook bewus gemaak van die invloed wat sy/haar keuses op 'n naskoolse studieprogram en/of loopbaan kan hê.

Koste van diens

Die koste is R1950 per kliënt en sluit 'n 4 - 4,5 uur lange assesseringsessie, 1 uur persoonlike terugvoer en 'n geskrewe verslag in.

Kontak ons by 021 808 4709 / svs@sun.ac.za vir 'n afspraak.

Ons span sielkundiges (van links na regs): Tamari Brand, Norma Moller, Liezl Klopper, Amanda van der Vyver, Anne Havemann-Serfontein, Karin Brand en Hambly Matthews

Let wel:

  • Ons is oop tydens skoolvakansies
  • Afsprake slegs met vooraf bespreking
  • Bogenoemde dienste kan ook op Saterdae of publieke vakansiedae gelewer word teen 'n verhoogde tarief.
  • Ander dienste (bv loopbaanvoorligting in skole of op projekbasis en/of werkswinkels) kan ook gelewer word en word voor gekwoteer volgens die behoeftes van die betrokke projek.
  • Pro bono diens vir finansieel behoeftige leerders ook beskikbaar met voldoende motivering en goedkeuring. 

Klik hier om na die Pace loopbane blad te gaan

Vakkeuse vir studie aan die Universiteit Stellenbosch (Graad 9)

FAKULTEIT

MOONTLIKE LOOPBAANOPSIES

VAKKE WAT AANBEVEEL OF VEREIS WORD

GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE Mediese dokter; dieetkunde; fisioterapeut; arbeidsterapeut; spraak-taalterapeut. Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe
AGRIWETENSKAPPE  Bosboukundige; voedselwetenskaplike; beroepe in diere- en gewasproduksie; bewaringekoloog; landbou-ekonoom; wynmaker; kelderbestuurder; beroepe in agronomie, grondverbouing of agritoerisme; algemene boerdery; konsultant. 
Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe
LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE Menslikehulpbronbestuurder; sportwetenskaplike; inligtingspesialis; politikus; sielkundige, maatskaplike werker; akteur; dramaturg; grafiese ontwerper; kunstenaar; staatsamptenaar; taalkundige; musikant; joernalist (nagraadse program); projekbeplanner; onderwyser. 
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid (hang af van jou proggramkuese)
EKONOMIESE EN BESTUURWETENSKAPPE  Geoktrocieerde rekenmeester; bestuursrekenmeester; aktuaris; ekonoom; entrepreneur; beleggingsbestuurder; finansiële bestuurder, bemarkings bestuurder, menslik- hulpbronbestuurder; logistieke bestuurder; risikobestuurder; rekenaarwetenskaplike(IT); bedryfsielkundige. 

Wiskunde, Afrikaans en Engels

(*Uitsondering: BComm Bestuurswetenskappe - Afrikaans of Engels)

OPVOEDKUNDE Onderwyser: grondslag-, intermediêre of senior fase (R tot 9); opvoedkundige sielkundige; (indien jy n hoêrskoolonderwyser wil word, moet jy eers 'n B-graad doen met die vak(ke) waarin jy wil onderrig en dan die Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS)). Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid
INGENIUERSWESE Chemiese, siviele, elektriese en elektroniese, meganiese, megatroniese of bedryfsielkundige. Wiskunde en Fisiese Wetenskappe
REGSGELEERDHEID advokaat; prokureur; regsadviseur. Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid(hang af van jou programkeuse)
NATUURWETENSKAPPE Ekoloog; fisioloog, biochemikus;mikrobioloog; biokinetikus; sportwetenskaplike; sielkundige; fisikus; geoloog; GIS-spesialis; onderwyser; rekenaarwetenskaplike (IT); wiskundige statistikus. Wiskunde en Fisiese Wetenskappe, Lewensweten- skappe word sterk aanbeveel indien jy n program in die Biologiese Wetenskappe will volg 
TEOLOGIE Predikant; pastoor; jeugwerker; pastorale terapeut; beroepe in gemeenskapsontwikkeling Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid