Volledige inligting aanlyn by www.maties.com

Volledige inligting en vorms aanlyn by www.maties.com

 
Om aansoek te doen om toelating tot die Universiteit:

 • Kry jou studentenommer
 • Doen elektronies aansoek by www.maties.com onder "E-aansoek"
 • Of vra ’n vorm aan by die Kliëntedienssentrum en doen so aansoek
 • Kliëntedienssentrum: 021 808-9111 / info@sun.ac.za /
 • Adres: Toelating, Universiteit Stellenbosch, Privaatsak X1, MATIELAND, 7602


Neem kennis van die sluitingsdatums vir aansoeke:

Keuringsprogramme by Gesondheidswetenskappe: 31 Mei

Keuringsprogramme by Regsgeleerdheid en Opvoedkunde: 30 Junie

Ander keuringsprogramme: Kyk by "programme" in Toelatingsvereistes vir Voorgraadse Programme

Nie-keuringsprogramme (koshuisinwoning ingesluit): 30 Junie

Nie-keuringsprogramme (koshuisinwoning uitgesluit): 30 September


Toelatingsvereistes vir universiteitstudie:

 • ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) soos gesertifiseer deur Umalusi met toelating tot baccalaureusgraadstudie
 • ’n Prestasievlak van misntens 4 in elk van vier skoolvakke uit die lys van universiteitstoelatingsvakke* (een van die vakke moet Afrikaans of Engels wees)
 • Skryf Universiteit Stellenbosch se Toegangstoetse (TGT’s) vir die program(me) waarvoor jy aansoek doen
 • Vir die TGT’s en NSS gesamentlik in die verhouding 40:60, behaal ’n gemiddelde persentasie soos volg:
 • Vir die fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe se programme: minstens 60%
 • Vir die Fakulteite Natuur- en Agriwetenskappe se programme: minstens 55%
 • Vir al die ander fakulteite se programme: minstens 50%
 • Die vak Lewensorientering se punt word nie gebruik vir die berekening van hierdie gemiddelde nie.
 • Ons maak jou TGT-gemiddelde aan jou bekend.

*Sien die brosjure oor Toelatingsvereistes vir Voorgraadse Programme, of besoek www.maties.com vir ’n volledige lys van Universiteitstoelatingsvakke.