Hoe doen ek aansoek?

STAP 1: KIES JOU STUDIEPROGRAM(ME)

STAP 2: NEEM KENNIS VAN DIE SLUITINGSDATUMS

 • 31 Mei: MB,ChB
 • 30 Junie: Alle ander programme
 • 30 Junie: Koshuisaansoek
 • 31 Augustus: Finansiële ondersteuning

STAP 3: MAAK SEKER JY WEET HOE ‘N AANSOEK OORWEEG WORD BY DIE UNIVERSITEIT

 1. Die indiening van jou ingevulde aansoekvorm en voldoening aan die minimum toelatingsvereistes beteken nie noodwendig dat jy aanvaar sal word as ’n student vir die program(me) waarvoor jy aansoek doen nie. Alle programme laat slegs ’n beperkte getal studente toe.
 2. Jy kan ʼn eerste, tweede en derde programkeuse aandui. Die rede waarom jy drie programme kan aandui, is omdat daar programme is met uitgebreide keuringskriteria en jy dalk nie vir jou eerste keuse gekeur kan word nie, maar wel vir jou tweede of derde.
 3. Indien ons jou laat weet dat jy byvoorbeeld vir jou tweede keuse gekeur is, beteken dit egter nie dat jy nie meer vir jou eerste keuse oorweeg sal nie.
 4. Jy kan egter net vir een program op 'n slag toegelaat word. Indien jy eerste toegelaat word vir jou tweede keuse en jou eerste keuse word daarna heroorweeg, sal die tweede keuse verval sodra jy vir jou eerste keuse toegelaat word.
 5. Die volgende programme het almal uitgebreide keuringsprosesse: Alle programme in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe; alle programme in die Fakulteit Regsgeleerdheid; BA (Visuele Kunste); BA (Drama); BA (Musiek); BMus; BA (Sportwetenskap); BSc (Sportwetenskap); BEd (AlgOnd); BIngenieurswese; en BCom (Internasionale Studies)
 6. Indien jou eerste programkeuse een van hierdie bogenoemde programme is, moet jy 'n tweede, en waar van toepassing, selfs 'n derde keuse aandui.
 7. Jy kan slegs een program uit die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe kies.
 8. Jou eerste en tweede keuses mag albei uit die lys van keuringsprogramme hierbo wees, maar dan moet ook jy 'n derde keuse aandui wat nie uit hierdie lys kom nie.
 9. As jy van program wil verander, stuur 'n e-pos aan info@sun.ac.za met jou versoek. Onthou asseblief dat jy net oorweeg kan word as daar nog plek in die betrokke program beskikbaar is.
 10. Om jou te help om jou programkeuse in die regte volgorde te plaas, neem ook die volgende in ag:

Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe en Opvoedkunde

Hierdie twee fakulteite sal slegs jou programkeuse oorweeg indien dit as jou eerste keuse aangedui word.

Regsprogramme

Keuring vir die programme BA (Regsgeleerdheid), BCom (Regsgeleerdheid) of BRekLLB sal slegs oorweeg word indien dit jou eerste programkeuse is. Die voorgraadse, vierjarige LLB-program sal as eerste of tweede keuse op jou aansoek oorweeg word.

Lettere en Sosiale Wetenskappe

Slegs eerste en tweede programkeuses word vir keuring oorweeg. Derde programkeuses sal slegs vir keuring oorweeg word indien beide die eerste en tweede programkeuses programme met programspesifieke keuringsprosedures is. Aanvaarding vir ’n tweede en/of derde programkeuse in die Fakulteit Lettere en Sosiale Weten­skappe verval indien ’n kandidaat mettertyd vir ’n eerste en/of tweede programkeuse in 'n ander fakulteit aanvaar word. Indien ’n kandidaat besluit om weer terug te verander na 'n programkeuse in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe moet 'n skriftelike versoek teen 30 September van die vorige jaar ingedien word.  Sodanige versoeke sal slegs oorweeg word indien plekke beskikbaar is.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Hierdie fakulteit sal eerste, tweede of derde programkeuses oorweeg. Indien jy meer as een program op jou lys het, sal alle Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-keuses in jou voorkeur volgorde oorweeg word na gelang van jou keuringspunt, jou aansoekpunte en of daar beskikbare plekke in die betrokke program is. Hierdie reëling sluit BCom (Internasionale Studies), BRekLLB en BCom (Regsgeleerdheid) uit.

Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe, Ingenieurswese en Teologie

Hierdie fakulteite sal jou aansoek vir een van hulle programme as 'n eerste, tweede of derde keuse oorweeg. 

STAP 4: DOEN AANSOEK

 • Doen aanlyn aansoek (hiervoor het jy 'n e-pos adres en 'n selfoonnommer nodig). Volg die aanwysings op die e-aansoek.
 • Of kry 'n papieraansoekvorm by 021 808 9111 of by info@sun.ac.za.
 • Jy moet seker maak dat die inligting wat jy verstrek het korrek is. Indien die inligting nie korrek is nie, kan die Universiteit jou aansoek weier, of jou toelating of registrasie onmiddelik kanselleer.

STAP 5: VUL DIE AANSOEKVORM IN EN STUUR STAWENDE DOKUMENTASIE

Jou aansoek is gefinaliseer en sal verwerk word sodra ons alle aansoekdokumente ontvang het. Indien ons nie alle dokumente teen die sluitingsdatum ontvang nie, sal jou aansoek ongelukkig nie oorweeg word nie. Jy kan jou getekende kontrak, die vereiste aansoekdokumente, sowel as jou bewys van betaling na info@sun.ac.za e-pos of aanlyn oplaai voor die sluitingsdatums. Onthou om jou studentenommer op elke dokument aan te dui sodat ons weet dit is jou dokumente. Dit bly jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die Universiteit al die dokumente betyds ontvang. Jy kan jou  aansoekstatus op www.maties.com volg en seker maak dat jou aansoek volledig is.

JOU AANSOEKDOKUMENTE

Indien jy oorweeg wil word vir keuring tot een vandie onderstaande programme, moet jy die relevante vorms invul en saam met aansoek instuur:

STAP 6: BETAAL DIE AANSOEKGELD

 • Aansoekgeld kan elektronies as deel van die aanlynaansoek betaal word. 
 • Aansoekgeld kan ook persoonlik by die Universiteit se kassiere in die Administrasiegebou A (Stellenboschkampus) betaal word.
 • Meer oor betaling opsies.

STAP 7: ONTVANG JOU STUDENTENOMMER EN MONITOR JOU AANSOEKSTATUS

 • Die Universiteit sal jou per e-pos in kennis dat jou aansoek ontvang is.
 • Jy ontvang 'n unieke studentenommer (gebruikersnaam) en wagwoord. Hiermee kan jy dan die status van jou aansoek om toelating tot die Universiteit en huisvesting (indien van toepassing) nagaan deur in te teken op www.maties.com.

STAP 8: SKRYF DIE NASIONALE NORMTOETS (NNT’s)

 • Dit is verpligtend vir ALLE voornemende eerstejaarstudente aan die US, ongeag die jaar waarin gematrikuleer is of die eksamenstelsel wat gevolg is, om die NNT’s te skryf.
 • Indien jy vir ’n program in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe of vir ‘n program in Regsgeleerdheid aansoek doen, moet jy voor einde Junie die Nasionale Normtoets (National Benchmark Test (NBT)  aflê, aangesien  jou prestasie in   die NBT vir die keuringsproses gebruik word.
 • Vir al die ander programme moet jy die NBT aflê voor jy as ’n student by die Universiteit Stellenbosch kan registreer. Ons kan die uitslae vir plasingsdoeleindes in ‘n hoofstroom- of ʼn verlengde graadprogram gebruik.
 • Lees meer hier oor die NNT’s en hoe fakulteite dit gebruik vir plasings- en keuringsbesluite.
 • Jy kan plek bespreek om die toets af te lê of meer inligting bekom deur www.nbt.ac.za te besoek of 021 650 3523 te skakel.

STAP 9: VOORWAARDELIKE TOELATING EN REGISTRASIE

 • Indien jy vir jou gekose program gekeur word en voorwaardelik as ’n voornemende student aanvaar is, moet jy aan al die nodige toelatingsvereistes van jou gekose program voldoen voor jy as ’n student kan registreer.
 • Hou www.maties.com dop vir meer inligting oor registrasie en die verwelkomingsprogram.

VERDERE NAVRAE

Vir enige verdere navrae, kontak gerus ons Kliëntediensentrum

Tel.: 021 808 9111
Faks: 021 808 3822
E-pos: info@sun.ac.za