Hoe doen ek aansoek?

STAP 1: KIES JOU STUDIEPROGRAM(ME)

 • Indien jy onseker is watter loopbaanrigting die beste opsie vir jou sal wees, kan jy die volgende hulpmiddels gebruik:
  1) Kry meer inligting oor die programme wat die Universiteit Stellenbosch aanbied by wat kan ek studeer, en/of
  2) jy kan ‘n beroepsvoorligtingsessie by die Universiteit se Sentrum vir Loopbaanadvies bespreek.

STAP 2: NEEM KENNIS VAN DIE SLUITINGSDATUMS

 • 31 Mei: MB,ChB
 • 30 Junie: Alle ander programme
 • 30 Junie: Koshuisaansoek

STAP 3: MAAK SEKER JY WEET HOE ‘N AANSOEK OORWEEG WORD BY DIE UNIVERSITEIT

 • Die indiening van jou ingevulde aansoekvorm en voldoening aan die minimum toelatingsvereistes beteken nie noodwendig dat jy aanvaar sal word as ’n student vir die program(me) waarvoor jy aansoek doen nie. Alle programme laat slegs ’n beperkte getal studente toe.
 • Sekere programme (soos BA, BSc, BCom of BIng) behels verskeie studierigtings. Byvoorbeeld: Binne die BA-program kan jy tussen verskillende studierigtings kies soos BA (Sosiale Dinamika), BA (Regsgeleerdheid) of BA (Taal en Kultuur). Jy moet die program sowel as die betrokke studierigting aandui. Indien jy nie beide die program en die studierigting aandui nie, is jou aansoek onvolledig. Jy word slegs vir een bepaalde studierigting oorweeg.
 • Die volgende programme is onderworpe aan uitgebreide keuringsprosesse: Alle programme in die Fakulteite Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe en Ingenieurswese; alle programme in  Regsgeleerdheid; BA (Visuele Kunste); BA (Drama); BA (Musiek); BMus; BA (Sportwetenskap) en BSc (Sportwetenskap); BEd (Alg Ond)
 • Let op: Indien jou eerste studiekeuse een van die programme is wat hierbo gelys word, moet jy ’n alternatiewe, tweede program in die toegelate spasie aandui in geval jy nie vir jou eerste keuse aanvaar word nie.
 • Jy kan slegs toelating tot een program op enige gegewe tydstip hê.Indien jy tot jou tweede of derde programkeuse toegelaat word voor jy vir jou eerste of tweede keuse oorweeg is, sal jou toelating tot jou tweede of derde keuse gekanselleer word indien jy tot jou eerste of tweede keuse toegelaat word. Om jou te help om jou programkeuse in die regte volgorde te plaas, neem die volgende in ag:

Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Hierdie fakulteit sal slegs jou programkeuse oorweeg indien dit as jou eerste keuse op jou aansoekvorm aangedui word.

Regsprogramme

Keuring vir die programme BARegte, BComRegte of BRekLLB sal slegs oorweeg word indien dit jou eerste programkeuse i. Die LLB-program sal as eerste en tweede keuse op jou aansoek oorweeg word. Let wel die Fakulteit oorweeg minder studente op tweede keuse (sien ook die Keuringsbeleid van die Fakulteit).

Lettere en Sosiale Wetenskappe

Aansoeke vir programme wat deur hierdie fakulteit aangebied word, sal oorweeg word indien dit jou eerste of tweede keuse is. Derde keuses sal slegs oorweeg word indien die eerste en tweede keuses programme is wat ‘n goedgekeurde keuringsbeleid vir die betrokke program het. Voorbeelde van keuringsprogramme is: Drama, Sportwetenskappe, Visuele Kunste, Regte, programme aangebied deur die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, ens.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Hierdie fakulteit sal eerste, tweede of derde programkeuses oorweeg. Indien jy meer as een program op jou lys het, sal alle Ekonomiese en Bestuurswetenskappe keuses in jou voorkeur volgorde oorweeg word na gelang van die jou keuringspunt, jou aansoekpunte en of daar beskikbare plekke in die program is. Hierdie reëling sluit BRekLLB en BCom(Regte) uit.

Opvoedkunde

Aansoeke vir programme in hierdie fakulteite sal slegs oorweeg word indien dit jou eerste of tweede keuse is.

Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe, Ingenieurswese en Teologie

Hierdie fakulteite sal jou aansoek vir ʼnprogram in hulle fakulteit oorweeg as ʼn eerste, tweede of derde keuse.

STAP 4: DOEN AANSOEK

 • Doen aanlyn aansoek (hiervoor het jy 'n e-pos adres en 'n selfoonnommer nodig). Volg die aanwysings op die e-aansoek.
 • Jy kan ook ‘n aansoekvorm aflaai, dit voltooi en aan die Universiteit stuur. Gebruik hierdie aansoekvorm egter net as jy nie internettoegang het nie. 

STAP 5: VUL DIE AANSOEKVORM IN EN STUUR STAWENDE DOKUMENTASIE

Maak seker dat jou aansoekvorm volledig en korrek ingevul is. Onvolledige aansoeke kan nie verwerk word nie en dit kan beteken dat jy die sluitingsdatum misloop en nie oorweeg word vir toelating tot die Universiteit nie. Maak seker op jou aansoekstatus dat jou aansoek volledig is. Maak ook seker dat jy alle stawende dokumente wat vereis word, ingevul en saamgestuur het na info@sun.ac.za indien jy e-aansoek gedoen het.

Jou aansoek sal slegs verwerk word wanneer al die vereistes aansoekdokumente deur die Universiteit ontvang is:

VERPLIGTE VERANTWOORDELIKHEDE VORMS

VERPLIGTE VORM VIR STUDENTE MET GESTREMDHEDE

NIE-AKADEMIESE MERIETEVORM [NAM] 

Indien jy oorweeg wil word vir keuring tot een vandie onderstaande programme, moet jy die relevante vorms invul en saam met aansoek instuur:

Wanneer jy jou aansoek invul, neem ook die volgende in ag:

 • Indien jy tot ’n studieprogram toegelaat word, sal hierdie vorm deel uitmaak van jou ooreenkoms met die Universiteit en dit is belangrik dat jy al jou verantwoordelikhede verstaan. Sodra jy en jou ouer/voog die vorm onderteken en ingelewer het, word jou ooreenkoms met die Universiteit wetlik bindend vir jou en vir hulle.
 • Jy moet seker maak dat die inligting wat jy verstrek het korrek is. Indien die inligting nie korrek is nie, kan die Universiteit jou aansoek weier, of jou toelating of registrasie onmiddellik kanselleer.

STAP 6: BETAAL DIE AANSOEKGELD

 • Aansoekgeld kan elektronies as deel van die aanlynaansoek, per tjek of posorder betaal word. 
 • Aansoekgeld kan ook persoonlik by die Universiteit se kassiere in die Administrasiegebou A (Stellenboschkampus) betaal word.
 • Meer oor betaling opsies.

STAP 7: SKRYF DIE NASIONALE NORMTOETS (NNT’s)

 • Dit is verpligtend vir ALLE voornemende eerstejaarstudente aan die US, ongeag die jaar waarin gematrikuleer is of die eksamenstelsel wat gevolg is, om die NNT’s te skryf.
 • Indien jy vir ’n program in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe of vir ‘n program in Regsgeleerdheid aansoek doen, moet jy voor einde Junie die Nasionale Normtoets (National Benchmark Test (NBT)  aflê, aangesien  jou prestasie in   die NBT vir die keuringsproses gebruik word.
 • Vir al die ander programme moet jy die NBT aflê voor jy as ’n student by die Universiteit Stellenbosch kan registreer. Ons kan die uitslae vir plasingsdoeleindes in ‘n hoofstroom- of ʼn verlengde graadprogram gebruik.
 • Lees meer hier oor die NNT’s en hoe fakulteite dit gebruik vir plasings- en keuringsbesluite.
 • Jy kan plek bespreek om die toets af te lê of meer inligting bekom deur www.nbt.ac.za te besoek of 021 650 3523 te skakel.

STAP 8: ONTVANG JOU STUDENTENOMMER EN MONITOR JOU AANSOEKSTATUS

 • Die Universiteit sal jou per e-pos in kennis dat jou aansoek ontvang is.
 • Jy ontvang 'n unieke nommer vir identifikasie, jou studentenommer (indien nog nie voorheen by die Universiteit studeer het nie); Met dié nommer kan jy dan die status van jou aansoek om toelating tot die Universiteit en huisvesting (indien van toepassing) nagaan deur in te teken op www.maties.com

STAP 9: INDIEN JY VAN PROGRAM WIL VERANDER?

 • Indien jy later vra om van studieprogram te verander, sal jou versoek slegs oorweeg word indien daar nog plek in die ander program beskikbaar is.
 • Jy moet ons skriftelik in kennis stel dat jy vir ‘n ander program oorweeg wil word. E-pos of faks jou brief aan die Afdeling Toelating (seb@sun.ac.za of info@sun.ac.za; faksnr. 021 808 3822).

STAP 10: VOORWAARDELIKE TOELATING EN REGISTRASIE

 • Indien jy vir jou gekose program gekeur word en voorwaardelik as ’n voornemende student aanvaar is, moet jy aan al die nodige toelatingsvereistes van jou gekose program voldoen voor jy as ’n student kan registreer.
 • Hou www.maties.com dop vir meer inligting oor registrasie en die verwelkomingsprogram.

VERDERE NAVRAE

Vir enige verdere navrae, kontak gerus ons Kliëntediensentrum

Tel.: 021 808 9111
Faks: 021 808 3822
E-pos: info@sun.ac.za