Privaat verblyf

Wat is ʼn PSO?

PSO is 'n afkorting vir Privaat Studente Organisasie - 'n organisasie wat streef daarna om studente wat nie in universiteitskoshuise woon nie in staat te stel om, net soos die koshuisstudente, deel te wees van die studentelewe op die kampus. Let daarop dat PSO's nie akkommodasie verskaf nie en dat dit die student se eie verantwoordelikheid is om geskikte privaatverblyf te vind.

Volgens 'n Raadsbesluit van die Universiteit, moet elke student wat privaat loseer by 'n Privaat Studenteorganisasie (PSO) aansluit en die ledegeld betaal. Daar is 10 PSO-wyke op die Stellenboschkampus en een op Tygerbergkampus. Indeling in wyke geskied elektronies en studente word per e-pos ingelig in watter wyk hulle geplaas is. Die PSO-wyke is:

Venustia (dames)
Equité (dames)
Silene (dames)
Aristea (dames)
Libertas (mans)
Oude Molen (mans)
Pieke (mans)
Vesta (mans)
Aurora (mans en dames)
Olympus (mans en dames)
Osler (Tygerberg Mans/Dames PSO wyk)

Wat is ʼn kluster?

Die PSO's vorm tesame met die koshuise klusters. Die PSO-wyk waarin 'n student ingedeel is bepaal aan watter kluster hy/sy behoort. 'n Kluster bestaan uit  'n aantal koshuise en PSO-wyke wat saam gegroepeer is. Klusters speel  'n uiters belangrike rol in die integrasie en ondersteuning van nuweling-studente op kampus - veral deur middel van mentorgroepe vir studente.

Sien ook: Sentrum vir Studentestrukture en Gemeenskappe

Waar kan ek privaatverblyf kry?

Let daarop dat die student se eie verantwoordelikheid is om geskikte privaatverblyf te vind. Om inligting oor privaat verblyf te bekom, kan jy die Universiteit se verhuringskantoor kontak: 

E-pos: letting@sun.ac.za 
Webadres: www.stayatstellenboschuniversity.co.za/afr_www/index.html